Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt statlig inkomstskatt Fi2020/02954/S1

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås en höjning av skiktgränsen för statlig
inkomstskatt, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig
inkomstskatt på förvärvsinkomster. Som ett alternativ till en höjning av
skiktgränsen förslås en sänkning av skatten för statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomster från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger skiktgränsen.

Förslagen föranleder ändringar inkomstskattelagen .

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas
första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition