Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16

Publicerad

Promemorian lämnar förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke från den ena vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedelbart placera barn i skyddat boende tillsammans med den andra vårdnadshavaren.

Ladda ner:

Skyddade adresser

Regeringskansliet föreslår också nya bestämmelser om offentlighet och sekretess. Detta bland annat för att göra sekretess möjlig hos kommuner och regioner för adresser till bland annat skyddade boenden.

Rätten till skolgång

Vidare föreslå Regeringskansliet följdändringar som ska tydliggöra elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller boende.

Slutligen föreslås övergångsbestämmelser och vissa konsekvensändringar i SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och i skollagen (2010:800).

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...