Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet Fi2020/03070/FPM

Publicerad

I promemorian föreslås lagändringar som föranleds av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn.

Ladda ner:

Det föreslås att nuvarande bestämmelser om lämnande av hållbarhets-information i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tas bort. Som en följd föreslås en ändring i socialförsäkringsbalken som innebär att en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna sådan information som avses i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En konsekvensändring föreslås också i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den innebär att Sjunde AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma hållbarhetsinformation som i dag.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar medger att med-lemsstaterna får besluta att tillämpa förordningen på försäkringsförmed-lare som tillhandahåller försäkringsrådgivning som avser försäkrings-baserade investeringsprodukter och på värdepappersbolag som tillhanda-håller investeringsrådgivning även om de har färre än tre anställda. Det föreslås att sådana företag ska omfattas av förordningen.

I lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås ändringar som innebär att de årliga avgifter som Finansinspektionen tar ut med stöd av de lagarna även ska bekosta inspektionens verksamhet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Det föreslås också en ändring i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. som innebär att kraven på tjänstepensionsinstitut att följa förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska vara föremål för Finansinspektionens tillsyns- och ingripandebefogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut