Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som föranleds av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Ladda ner:

Förslagen innebär följande. Nuvarande bestämmelser om hållbarhetsinformation i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort, eftersom de ersätts av regler på EU-nivå. Till följd av detta görs en ändring i socialförsäkringsbalken som innebär att en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna sådan information som avses i EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En konsekvensändring görs också i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den innebär att Sjunde AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma hållbarhetsinformation som i dag.

Även försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska omfattas av EU-förordningen. Den möjlighet som EU-förordningen ger medlemsstaterna att tillämpa förordningen på mindre företag utnyttjas alltså.

Finansinspektionen kommer att vara behörig myndighet och ha tillsyns- och ingripandebefogenheter enligt EU-förordningen. Verksamheten bekostas av avgifter. Detta medför ändringar i lagen om värdepappers-fonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 mars 2021, vilket är då EU-förordningen i huvudsak ska börja tillämpas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...