Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Personlig skyddsutrustning för personliga assistenter S2020/07882

Publicerad

Regeringskansliet förslår en ny förordning om statsbidrag för merkostnader avseende personlig skyddsutrustning till personliga assistenter.

Ladda ner:

Förordningen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för en enskild som är beviljad statlig assistansersättning eller någon annan att bedriva verksamhet med personlig assistans  att ansöka om stödet.

Statsbidraget lämnas för kostnader som uppkommit under perioden 1 februari–30 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition