Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Publicerad

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi.

Ladda ner:

Bestämmelserna genomför artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021.