Hoppa till huvudinnehåll

Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Prop. 2020/21:181

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag med bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Bemyndigandena möjliggör för regeringen att införa föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el och föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi.

Ladda ner:

Den föreslagna lagen är föranledd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. I propositionen föreslås även ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet som utförs med stöd av lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag med bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Bemyndigandena möjliggör för regeringen att införa föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el och föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi.

Proposition (1 st)

  • Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

    I propositionen föreslås en ny lag med bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Bemyndigandena möjliggör för regeringen att införa föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el och föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi.

Laddar...