Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Justerad beräkning av bilförmån Fi2020/04374

Publicerad

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att justera schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i regeringens höstbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ladda ner:

Förslaget innebär att två delbelopp i schablonberäkningen ändras. Det handlar om det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet. Genom ändringen tar schablonen hänsyn till en bils genomsnittliga värdeminskning på ett mer korrekt sätt än tidigare och beaktar också räntekostnaden vid lånefinansiering av bilköp, vilket inte görs i dag.

Det föreslås inte någon ändring i den nedsättning som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil.

Bakgrunden till förslaget är att schablonberäkningen som gäller i dag ofta ger ett förmånsvärde som klart understiger den faktiska kostnaden av att inneha bilen. Undervärderingen innebär att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär också att skattesystemet gynnar bilförmån i förhållande till kontant lön.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och avser bilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna 2021 med omkring 150 miljoner kronor.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Justerad beräkning av bilförmån

    Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att justera schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i regeringens höstbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Justerad beräkning av bilförmån

    I propositionen föreslås en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån.

Riksdagsbeslut