Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Fi2021/00144

Publicerad

Ett nytt direktiv med allmänna regler om punktskatt har beslutats inom EU. En promemoria har tagits fram inom Finansdepartementet för att genomföra detta direktiv och vissa andra ändringar. Promemorian skickas nu på remiss.

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till ändringar eftersom det nuvarande punktskattedirektivet  ersätts av ett nytt. Förslagen innebär att flyttningar av vissa varor, vilka har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land, ska hanteras i det datoriserade systemet Excise Movement Control System (EMCS). Vidare föreslås bland annat vissa ändringar av hanteringen av flyttningar genom distansförsäljning och vissa ändringar för bättre samordning med tullförfarandet vid import och export. I samband med ändringarna föreslås av redaktionella skäl att det införs nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt och att lagen om skatt på energi delvis omarbetas redaktionellt. Det görs vidare vissa ändringar och följdändringar i andra lagar. Ändringarna i denna del föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

I den remitterade promemorian föreslås även ändringar i lagen om alkoholskatt, främst till följd av ändringar i det ena alkoholskattedirektivet. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen och ett flertal punktskattelagar vad gäller återbetalning av skatt m.m. vid gemensamma försvarsinsatser inom unionen med anledning av ett EU-direktiv). Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Slutligen föreslås i promemorian vissa andra mindre ändringar i bland annat mervärdesskattelagen, skatteförfarandelagen och vissa punktskattelagar.

Förslagen bedöms sammantaget inte få någon offentligfinansiell effekt.

Finansdepartementet skickar nu förslagen på remiss till den 12 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

    Ett nytt direktiv med allmänna regler om punktskatt har beslutats inom EU. En promemoria har tagits fram inom Finansdepartementet för att genomföra detta direktiv och vissa andra ändringar. Promemorian skickas nu på remiss.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2)