Proposition från Finansdepartementet

Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar Prop. 2021/22:23

Publicerad

Vissa ändringar av det ena alkoholskattedirektivet har beslutats inom EU. En proposition har beslutats för att genomföra dessa ändringar och vissa andra ändringar i svensk rätt.

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om alkoholskatt, främst till följd av ändringar i det ena alkoholskattedirektivet. Ändringarna avser bl.a. hanteringen av s.k. denaturerad alkohol och en möjlighet för svenska alkoholproducenter att få intyg som underlättar hanteringen av vissa skattenedsättningar i andra EU-länder.

Vidare föreslås att mervärdesskattelagen, vissa punktskattelagar, tullagen och lagen om straff för smuggling anpassas till möjligheten att använda centraliserad klarering. Vissa mindre ändringar i bland annat mervärdesskattelagen och vissa punktskattelagar föreslås dessutom.

Förslagen bedöms sammantaget inte få någon offentligfinansiell effekt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

    Ett nytt direktiv med allmänna regler om punktskatt har beslutats inom EU. En promemoria har tagits fram inom Finansdepartementet för att genomföra detta direktiv och vissa andra ändringar. Promemorian skickas nu på remiss.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2)