Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter –kompletterande förordningsändringar

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till 11–11 c §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift som reglerar använd-ningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgif-ter. Genom förslagen pekas Transportstyreslen ut som den myndighet som ska pröva frågan om undantag från användningsförbudet. Vidare regleras hanteringen av ett fordons registreringsskyltar vid avskyltning. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter –kompletterande förordningsändringar

    Promemorian innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till 11–11 c §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift som reglerar använd-ningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgif-ter. Genom förslagen pekas Transportstyreslen ut som den myndighet som ska pröva frågan om undantag från användningsförbudet. Vidare regleras hanteringen av ett fordons registreringsskyltar vid avskyltning. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition