Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem dnr. S2021/02250

Publicerad

I promemorian beskriver Socialdepartementet de beräknade ekonomiska konsekvenserna av förslagen om att justera ett antal åldersgränser i socialförsäkringssystemen samt i skatte- och socialavgiftssystemet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition