Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Beaktande av sjöfartsskyddsuppgifter vid beslut om säkerhetsbesättning I2021/01099

Publicerad

I denna promemoria föreslås att säkerhetsbesättningen på fartyg som omfattas av EU-förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ska ha sådan storlek och sammansättning att tillämpliga krav om sjöfartsskydd kan fullgöras. Bestämmelsen utgör ett förtydligande av gällande praxis. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Beaktande av sjöfartsskyddsuppgifter vid beslut om säkerhetsbesättning

    I denna promemoria föreslås att säkerhetsbesättningen på fartyg som omfattas av EU-förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ska ha sådan storlek och sammansättning att tillämpliga krav om sjöfartsskydd kan fullgöras. Bestämmelsen utgör ett förtydligande av gällande praxis. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition