Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Publicerad

I promemorian föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Det föreslås också att sådana föreskrifter införs i förordningen om yrkes-förarkompetens samt föreskrifter som utökar möjligheterna till distansut-bildning.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    I promemorian föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Det föreslås också att sådana föreskrifter införs i förordningen om yrkes-förarkompetens samt föreskrifter som utökar möjligheterna till distansut-bildning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition