Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Förlängning av tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik S2021/03485

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att bestämmelserna om långväga kollektivtrafik i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska fortsätta att gälla till och med den 14 augusti 2021.

Ladda ner:

I förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om långväga kollektivtrafik. Bestämmelserna är tidsbegränsade och upphör att gälla vid utgången av maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället föreslås det i denna promemoria att bestämmelserna ska fortsätta att gälla till och med den 14 augusti 2021. Den 15 juni 2021 kommer det att göras en bedömning om regleringen ska fortsätta gälla för resten av den föreslagna giltighetstiden. Om regleringen inte anses nödvändig sett till smittläget och påverkan på sjukvården ska den upphävas den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition