Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden Fi2021/01679

Publicerad

I promemorian finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Ladda ner:

Förslagen i promemorian omfattar bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat i lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelser om ingripanden i lagen med kompletterande regler till EU:s prospektförordning och lagen med
kompletterande regler till EU:s förordning om värdepapperisering.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I promemorian finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I lagrådsremissen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Proposition (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I propositionen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Riksdagsbeslut