Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Publicerad

I lagrådsremissen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Ladda ner:

Förslagen i lagrådsremissen omfattar bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat i lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelser om hänvisningar till den lagen i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förslagen omfattar även bestämmelser om ingripanden i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I promemorian finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I lagrådsremissen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Proposition (1 st)

  • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

    I propositionen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering.

Riksdagsbeslut