Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar Fi2021/01820

Publicerad

I promemorian föreslås att en ny skattereduktion för reparationsarbeten införs för privatpersoner.

Ladda ner:

Förslaget innebär att den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete samt reparation och underhåll av vitvaror utvidgas till att även omfatta arbete som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad. Även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas i den nya skattereduktionen. I likhet med vad som gäller för rut- och rotavdraget ges skattereduktion endast för arbetskostnader. Hämtning och lämning av produkterna omfattas av skattereduktionen, när transporten utgör en del av den föreslagna reparationstjänsten. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell av motsvarande slag som den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet.

I promemorian föreslås vidare att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta sådana bedrägeribrott där gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för reparationsarbete och att Skatteverket ska vara skyldigt att anmäla dessa brott till åklagare.

I promemorian föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna om skattereduktion i inkomstskattelagen tillämpas på reparationsarbeten som har utförts och betalats efter den 31 december 2021. Övriga bestämmelser i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...