Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Genomförande av direktivet (EU) om ändring av direktivet om minimikrav på utbildning av sjöfolk

Publicerad

promemorian lämnas förslag till de förordningsändringar som krävs för att genomföra direktivet (EU) 2019/1159 om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk. Bland annat föreslås att läkarintyg som har utfärdats av en annan EES-stat ska gälla för tjänstgöring på svenska fartyg. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av direktivet (EU) om ändring av direktivet om minimikrav på utbildning av sjöfolk

    promemorian lämnas förslag till de förordningsändringar som krävs för att genomföra direktivet (EU) 2019/1159 om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk. Bland annat föreslås att läkarintyg som har utfärdats av en annan EES-stat ska gälla för tjänstgöring på svenska fartyg. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition