Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling Ds 2021:31

Publicerad

I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphand­ling.

Ladda ner:

Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, männi­skors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upp­hand­lingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 januari 2022

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition