Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya regler för viss gräsrotsfinansiering Fi2022/00473

Publicerad

Ladda ner:

Gräsrotsfinansiering kan beskrivas som en metod för att finansiera projekt, där mindre belopp samlas in från ett större antal personer. Några typer av sådan finansiering regleras i EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och den lag som kompletterar förordningen. För vissa typer av andels- och lånebaserad gräsrotsfinansiering saknas ändamålsenliga regler. I promemorian föreslås därför en ny lag för vissa plattformar för förmedling av finansiering. Den nya lagen syftar till att bidra till en sund utveckling för dessa typer av finansiering, säkerställa ett högt skydd för investerare – särskilt sådana som är konsumenter – och skapa ett högt förtroende för denna del av finansmarknaden.

Det införs bestämmelser om bl.a.

  • tillstånd, tillsyn och ingripanden av Finansinspektionen,
  • hur verksamheten ska organiseras och bedrivas,
  • krav när det gäller uppförande och skydd för investerare,
  • tillämpningen av aktiebolagslagens s.k. spridningsförbud i vissa fall, och
  • skydd för låntagande konsumenter.

I promemorian föreslås även att plattformar för yrkesmässig belönings- och donationsbaserad gräsrotsfinansiering ska kräva registrering och omfattas av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 9 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition