Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny lag som ger regeringen befogenhet att i vissa fall vidta särskilda åtgärder till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Ladda ner:

Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Regeringen ska också få meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter för att se till att åtgärder som har vidtagits med stöd av lagen följs. Åtgärderna som får vidtas med stöd av den föreslagna lagen ska begränsas till högst sex månader, och lagen i sig ska vara tidsbegränsad till att gälla i tre år.

Lagen föreslås träda i kraft den 8 april 2022 och upphöra att gälla den 8 april 2025. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition