Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader S2022/01754

Publicerad

Regeringen föreslår ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget riktat till barnfamiljer med låga inkomster. Tilläggsbidraget föreslås lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det ordinära bostadsbidraget.

Ladda ner:

Bidraget beräknas inte utifrån en bidragsgrundande inkomst utan betalas ut löpande med ett belopp som bestäms av en angiven beräkningsfaktor.

Hemmavarande barn, barn som bor växelvis eller umgängesbidrag

Bidraget är inte en del av beräkningen för det ordinarie slutliga bostadsbidraget. Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som tar emot särskilt bidrag för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor växelvis eller umgängesbidrag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Tilläggsbidraget bör lämnas under en begränsad tid från och med den 1 juli till och med den 31 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition