Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation.

Ladda ner:

I promemorian föreslås vidare författningstekniska följdändringar i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) och i kupongskattelagen (1970:624) med anledning av föreslagna ändringar i aktiebolagslagen (2005:551).

Förslagen lämnas med anledning av förslag till nya associationsrättsliga regler om delning av aktiebolag som lämnas i betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18) och som för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas, i fråga om stämpelskattelagen, på förvärv som görs efter den 30 januari 2023 och, i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av delningsvederlag (ersättning) till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition