Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Publicerad

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation.

Ladda ner:

Vidare föreslås följdändringar i kupongskattelagen och i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen). Ändringarna föranleds av ändringar i aktiebolagslagen, förkortad ABL, som föreslås i lagrådsremissen Bolags rörlighet över gränserna inom EU.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas, i fråga om stämpelskattelagen, på förvärv som görs efter den 30 januari 2023 och, i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)