Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder U2022/02259

Publicerad

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn gjorts av de statliga universitetens och högskolornas möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. I anledning av översynen föreslås en ny förordning som ersätter nuvarande bestämmelser om frågan. Den nya förordningen föreslås också innehålla bestämmelser om uttag av avgifter, om statlig ersättning till högskolorna för att tillhandahålla bostäder och om redovisning av uthyrningsverksamheten.

Ladda ner:

Den nya förordningen och ändringarna i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Den nya förordningen ska som utgångspunkt inte tillämpas i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet, men ska tillämpas i fråga om förlängning av ett sådant avtal.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

    Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn gjorts av de statliga universitetens och högskolornas möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. I anledning av översynen föreslås en ny förordning som ersätter nuvarande bestämmelser om frågan. Den nya förordningen föreslås också innehålla bestämmelser om uttag av avgifter, om statlig ersättning till högskolorna för att tillhandahålla bostäder och om redovisning av uthyrningsverksamheten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition