Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut Fi2022/02140

Publicerad

Ladda ner:

Enligt den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020/2021 och Polismyndighetens rapport Penningtvätt via
växlingskontor 2021 har valutaväxling en central roll vid omsättning och
tvätt av pengar åt kriminella nätverk.

Den som tillhandahåller valutaväxling ska registrera sig hos
Finansinspektionen. Inspektionen ska kontrollera om registrerade
finansiella institut följer penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig. I syfte att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet föreslås i promemorian bland annat att

 • den som bedriver valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska
  registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig
  omfattning eller är den huvudsakliga,
 • det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver
  verksamhet i eller äger eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut,
 • ett finansiellt institut ska underrätta Finansinspektionen om ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering, t.ex. ändringar av verksamhetsinriktningen, och
 • Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen, bedriver
  registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering eller
  inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...