Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen Fi2022/02151

Publicerad

Promemorian innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi med anledning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197.

Ladda ner:

Genom ändringen i förordningen om skatt på energi ersätts det nuvarande märkämnet vid märkning av bränslen i vissa fall, ”Solvent Yellow 124”, med det nya gemensamma märkämne som följer av kommissionens genomförandebeslut, ”Accutrace™ Plus”, från och med den 18 januari 2024. Under perioden 1 oktober 2023 till 17 januari 2024 föreslås att det nuvarande märkämnet och det nya märkämnet ska få användas parallellt. En följdändring behöver även göras i förordningen om skatt på energi vad gäller det färgämne som används tillsammans med märkämnet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition