Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

I utkastet föreslås att regelverket avseende källskatt på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige moderniseras genom att kupongskattelagen upphävs och ersätts av en ny lag om källskatt på utdelning.

Ladda ner:

Enligt förslaget ska källskatt tas ut med 30 procent på utdelning från svenskt aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, svensk värde/-pappersfond, svensk specialfond och svensk ideell förening. Vidare föreslås den vara skattskyldig som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället.

Det föreslås som utgångspunkt att skatteförfarandelagen ska gälla för källskatt på utdelning. I syfte att upprätthålla kravet på uppgifter på
individnivå, men ändå möjliggöra direktnedsättningar, föreslås det vidare att ett system med s.k. godkända mellanhänder ska införas. Det föreslås också som huvudregel att utdelande bolag, utdelande ideell förening eller godkänd mellanhand som betalar ut skattepliktig utdelning ska göra skatteavdrag för källskatt. Skatteavdraget ska redovisas i en särskild skattedeklaration senast fyra månader efter utdelningstillfället. Beslut om källskatt ska fattas för varje utdelningstillfälle för sig.

Skatteflyktslagens tillämpningsområde föreslås utvidgas till att omfatta källskatt på utdelning.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 7 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

    I utkastet föreslås att regelverket avseende källskatt på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige moderniseras genom att kupongskattelagen upphävs och ersätts av en ny lag om källskatt på utdelning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition