Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Några frågor om försäkring och tjänstepension Fi2022/02242

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland. Ändringen innebär att om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i ett tredjeland på gruppnivå över ett försäkringsföretag är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i Solvens II-direktivet, ska Finansinspektionen tillämpa de bestämmelser i försäkringsrörelselagen som gäller om tillsynen i ett tredjeland inte är likvärdig.

Det föreslås även ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) ska inte längre vara skyldig att underrätta Finansinspektionen om anmälningar om tillsyn som görs av en personalstiftelse, utan underrättelseskyldigheten ska i fortsättningen bara gälla i fråga om pensionsstiftelser. Det förtydligas även – i enlighet med den bakomliggande EU-regleringen – att begränsningarna i lagen för investeringar i tillgångar som getts ut av arbetsgivaren enbart ska gälla pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension.

I promemorian föreslås också att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag. Regeringen har redan i dag motsvarande möjlighet att meddela föreskrifter i fråga om försäkringsrörelselagen.

Därutöver föreslås några ändringar i försäkringsrörelselagen och i lagen om tjänstepensionsföretag som bara avser förtydliganden eller rättelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några frågor om försäkring och tjänstepension

    I lagrådsremissen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.

Proposition (1 st)

  • Några frågor om försäkring och tjänstepension

    I propositionen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.

Riksdagsbeslut