Proposition från Finansdepartementet

Några frågor om försäkring och tjänstepension Prop. 2022/23:47

Publicerad

I propositionen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.

Ladda ner:

Ändringen innebär att Finansinspektionen ska tillämpa de bestämmelser som gäller ifall tillsynen i ett tredjeland inte är likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i EU-regleringen, om Europeiska kommissionen inte har bedömt att tillsynen som utövas i tredjelandet är likvärdig.

Det föreslås även att tillsynsmyndigheten för pensionsstiftelser och personalstiftelser (länsstyrelsen) inte längre ska vara skyldig att underrätta Finansinspektionen om anmälningar om tillsyn som görs av en personalstiftelse, utan endast om anmälningar från pensionsstiftelser. Det förtydligas att begränsningarna för pensionsstiftelser för investeringar i tillgångar som har getts ut av arbetsgivaren enbart ska gälla för pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om pension.

I propositionen föreslås också att regeringen i händelse av krig eller krigsfara ska få meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i lagen om tjänstepensionsföretag, en möjlighet som redan i dag finns i fråga om försäkringsrörelselagen. Därutöver föreslås vissa förtydliganden och rättelser i försäkringsrörelselagen och i lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några frågor om försäkring och tjänstepension

    I lagrådsremissen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.

Proposition (1 st)

  • Några frågor om försäkring och tjänstepension

    I propositionen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.

Riksdagsbeslut