Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Publicerad

Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet på att skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling. Bestämmelsen regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102). Skärpningen innebar att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det för passagerarfartygets resa fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga. Den införda skärpningen upphör att gälla den 1 september 2022. Denna promemoria innehåller ett förslag om att den i stället ska upphöra att gälla först den 31 december 2022. Därutöver föreslås att en ytterligare begränsning för resor som startar i Sverige ska införas.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

    Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet på att skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling. Bestämmelsen regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102). Skärpningen innebar att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det för passagerarfartygets resa fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga. Den införda skärpningen upphör att gälla den 1 september 2022. Denna promemoria innehåller ett förslag om att den i stället ska upphöra att gälla först den 31 december 2022. Därutöver föreslås att en ytterligare begränsning för resor som startar i Sverige ska införas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition