Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Paus av omprövning för moderna miljövillkor M2022/02251

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ändring i bilagan till förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter som innebär att den tid då en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in senareläggs med ett år för samtliga prövningsgrupper där tiden för att ge in en ansökan ännu inte har passerats. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 30 januari 2023.

Ladda ner: