Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus

Publicerad

Ladda ner:

Till följd av höga el- och gaspriser under vintern 2021/22 hade många svenska hushåll väsentligt högre kostnader för att värma sina hem än tidigare. Det var en liknande situation i hela EU. EU-kommissionen beslutade därför hösten 2022 om en förordning om nödåtgärder för att adressera höga energipriser (rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna). EU-förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska sträva efter att genomföra åtgärder för att minska sin totala månatliga bruttoelförbrukning med 10 procent jämfört med den genomsnittliga bruttoelförbrukningen under motsvarande månader under en given referensperiod. Förordningen gäller från och med 1 december 2022 och besparingarna får räknas fram till slutet av december 2023.