Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal Ds 2023:22

Publicerad

Omslag Ds 2023:22

Riksdagen beslutade den 22 mars 2023 att godkänna Sveriges anslutning till bl.a. nordatlantiska fördraget, vilket möjliggör för Sverige att bli medlem i försvarsalliansen Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Som Natomedlem förväntas Sverige även tillträda vissa avtal som berör olika aspekter av försvarssamarbetet. Några av avtalen kräver riksdagens godkännande.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås dels att riksdagen ska godkänna avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor, protokollet om status för internationella militära högkvarter upprättade med stöd av nordatlantiska fördraget, Natos avtal om ömsesidigt sekretesskydd för patentsökta försvarsrelaterade uppfinningar och Natos avtal om överföring av teknisk information för försvarsändamål, dels att ändringar görs i lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar, lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, folkbokföringslagen (1991:481), lagen (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering samt utlänningsförordningen (2006:97).

De föreslagna författningsändringarna bedöms vara nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Ändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

Beställ tryckta exemplar