Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

Publicerad

Med anledning av ett svenskt medlemskap i Nato har en utredare analyserat vilka eventuella författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till ett antal avtal som Sverige förväntas tillträda som Natomedlem och som berör olika aspekter av försvarssamarbetet. Dessa presenteras i promemorian Sveriges tillträde till vissa Nato-avtal, Ds 2023:22.

Riksdagen beslutade den 22 mars 2023 att godkänna Sveriges anslutning till bland annat nordatlantiska fördraget, vilket utgör en förutsättning för att Sverige ska kunna bli medlem i försvarsalliansen Nato.

I ett första steg har utredaren analyserat vilka eventuella författningsändringar som krävs vid en svensk anslutning till ett antal avtal som Sverige förväntas tillträda som Natomedlem och som berör olika aspekter av försvarssamarbetet.

I ett andra steg ska utredaren även se över vilka författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra för att Sverige ska kunna delta effektivt i alliansen och få ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater. Den delen ska redovisas i december 2023.

I den departementspromemoria som nu remitteras behandlas de ovan nämnda avtalen. Det rör sig om två s.k. statusavtal, som reglerar besökande personals rättsliga status, och fem avtal om informationshantering. Vissa av avtalen bedöms kräva lagändringar och därmed riksdagens godkännande innan Sverige kan tillträda dem.

I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor, protokollet om status för internationella militära högkvarter upprättade med stöd av nordatlantiska fördraget, Natos avtal om ömsesidigt sekretesskydd för patentsökta försvarsrelaterade uppfinningar och Natos avtal om överföring av teknisk information för försvarsändamål.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand