Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Effektiv och behovsbaserad digital vård Ds 2023:27

Publicerad

Texten Effektiv och behovsbaserad digital vård, Ds 2023:27 på orange bakgrund

Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad digifysisk primärvård med god tillgänglighet där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system.

Ladda ner:

I promemorian föreslår departementet bland annat att:

  • begreppet distanskontakt definieras
  • regionerna ska erbjuda distanskontakt om det inte bedöms vara nödvändigt att vården utförs genom fysisk kontakt
  • patientens hemregion inte ska vara skyldig att ersätta kostnaden för distanskontakter som erbjuds av en annan region om distanskontakten inte har föregåtts av en adekvat behovs- och lämplighetsbedömning enligt grunder som beslutas av den region som erbjuder vården
  • patienten, vid utomlänsvård som sker genom distanskontakt, ska betala de vårdavgifter som tillämpas i patientens hemregion
  • förändringarna träder ikraft den 1 oktober 2025