Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utredning om införandet av en yrkeshögskola Dir. 2007:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en analys av och lämna förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan ska sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt Yrkeshögskolan. Utredaren ska utarbeta förslag till de lag- och förordningstexter som behövs för att införa detta ramverk. Utredarens förslag ska syfta till att förenkla och förtydliga systemet för eftergymnasial yrkesutbildning samt till att underlätta prioritering och resursfördelning på nationell nivå. Förslagen ska vidare syfta till att säkerställa att uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring sker inom området. Utredaren ska analysera det statliga och offentliga åtagandet vad gäller yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Utredaren ska även lämna förslag till struktur för Yrkeshögskolan och ange hur ansvar och administration för denna verksamhet ska se ut. Utredaren ska klargöra hur olika former av eftergymnasiala yrkesutbildningar tillgodoser olika intressenters behov, uppskatta dimensioneringen av de utbildningar som ska sammanföras under Yrkeshögskolan samt bedöma hur ansvaret för finansieringen av utbildningarna ska fördelas och i vilken utsträckning studiefinansiering kan komma i fråga. Ansvaret för särskilt kostnadskrävande utbildningar, t.ex. flygutbildningar, ska uppmärksammas. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 februari 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...