Tilläggsdirektiv till Utredningen om en bättre älgförvaltning (Jo 2008:03) Dir 2009:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 maj 2008 gav jordbruksministern en särskild utredare i uppdrag att se över den nuvarande älgförvaltningen och lämna förslag till de förändringar eller förenklingar som behövs för att skapa en förvaltningsmodell för älg som syftar till en ekosystembaserad lokal förvaltning (dir. 2008:63). Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)