Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av utbildning (U 2008:10) Dir.2009:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delredovisning ska inte lämnas

Regeringen gav en särskild utredare i uppdrag att se över nuvarande resurser för utvärdering inom utbildningsområdet (dir. 2008:132). Utredaren ska enligt direktiven redovisa sina slutsatser och förslag som avser policyinriktad utvärdering senast den 4 maj 2009 och slutredovisa uppdraget senast den 1 december 2009. Någon delredovisning ska nu inte göras. Utredaren ska i stället redovisa de förslag som avser policyinriktad utvärdering tillsammans med uppdraget i övrigt senast den 1 december 2009.