Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dir. 2009:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska

  • göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll,
  • lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning, samt
  • ge exempel på hur andra föreskrifter på området kan utformas.

Den nya lagstiftningen ska

  • syfta till att uppnå minst samma djurskyddsnivå som i dag,
  • liksom dagens lagstiftning utgå från de enskilda djurens behov samt verka förebyggande, och
  • bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Under dessa förutsättningar ska utredaren analysera hur den samlade lagstiftningen kan moderniseras och förenklas samt förändras så att den blir mera flexibel och målinriktad.

I samband med denna breda översyn ska utredaren ägna särskild uppmärksamhet åt vissa problem på djurskyddsområdet. Utredaren ska bland annat se över vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problem med övergivna och förvildade djur, användning av djur för sexuella ändamål, hur dagens bestämmelse om naturligt beteende kan förtydligas och undersöka vilka åtgärder som behövs för att vända utvecklingen inom aveln i en ur djurhälso- och djurskyddsperspektiv mer positiv riktning.

Lagstiftningskedjan