Ändringar i djurskyddslagen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det i djurskyddslagen (1988:534) införs ett förbud mot att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet straffbeläggs i en ny bestämmelse i djurskyddslagen. För straffbarhet ska enligt förslaget krävas att brottet har begåtts uppsåtligen. Påföljden föreslås vara böter eller fängelse i högst
två år. Överträdelser av förbudet ska kunna leda till djurförbud eller till att länsstyrelsen omhändertar
djuren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan