Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2010:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 januari 2009 har chefen för Näringsdepartementet beslutat ge en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Utredaren skulle slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2010. Tiden för slutredovisning av utredningsuppdraget behöver förlängas. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...