Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:05) Dir. 2010:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 maj 2008 att inrätta ett för Regeringskansliet och förvaltningsmyndigheterna fristående rådgivande organ, Regelrådet - ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar företagens regelbörda (dir. 2008:57).

Regelrådet ska enligt sina direktiv bedriva sitt arbete till och med den 31 december 2010 och senast vid den tidpunkten i en slutrapport till regeringen skriftligen redovisa sina samlade erfarenheter och de resultat som uppnåtts. Regelrådet ska även senast den 31 januari varje år skriftligen redovisa till regeringen hur arbetet fortgår.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället bedrivas till och med den 31 december 2014 och slutredovisas senast vid den tidpunkten. Regelrådet ska även fortsättningsvis årligen och senast den 31 januari redovisa till regeringen hur arbetet fortgår.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...