Tilläggsdirektiv till Utredningen om ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygs Dir. 2012:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 april 2011 kommittédirektiv om ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säkerhet och miljöriktig fartygsåtervinning (dir. 2011:35). Enligt utredningens direktiv ska utredningen vara slutförd senast den 2 maj 2012.

Den 23 mars 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nya regler om att europeiska fartyg endast får återvinnas vid anläggningar som är miljöriktiga och säkra för arbetstagarna. Den förordning som EU-kommissionen presenterar bygger på Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning och syftar till att påskynda ratificeringen av Hong Kongkonventionen. Kommissionens förslag och dess påverkan på Sveriges ratificering bör beaktas i utredningens fortsatta arbete.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2012.