Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Återvinning av fartyg - underlag för ratificering av Hong Kong-konventionen SOU 2012:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att redovisa förutsättningarna för att Sverige ska kunna ratificera den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning som antogs den 19 maj 2009 av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO.

Utredaren skulle föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som är nödvändiga med anledning av en svensk ratificering av konventionen (dir. 2011:35). Utredningen antog namnet Fartygsåtervinningsutredningen (N 2011:02).

Utredningsuppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven ha redovisats den 2 maj 2012. Genom tilläggsdirektiv den 26 april 2012 (dir. 2012:42) har regeringen förlängt tiden för redovisning till den 31 augusti 2012.