Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning Dir. 2013:7

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 januari 2012 kommittédirektiv om statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer. Utredningen har tagit namnet 2012 års krigsförsäkringsutredning. Utredningens uppdrag skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 31 oktober 2012. Regeringen beslutade den 20 september 2012 att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 28 februari 2013. Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition