Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Nationell samordning av kliniska studier Dir. 2013:64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå ett system för nationell
samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Syftet med ett sådant system är främst att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition