Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen Dir. 2014:137

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 24 januari 2013 direktiv till en utredning med uppdrag att analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige (dir. 2013:6). Utredningen ska även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen. Enligt direktiven ska utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 15 november 2014. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

    I lagrådsremissen föreslås att ett system med tonnagebeskattning införs i Sverige. Tonnagebeskattning innebär att inkomsten från kvalificerad rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet. Den schablonmässigt beräknade inkomsten beskattas med den gällande skattesatsen.

Proposition (1 st)

Laddar...