Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska analysera behovet av åtgärder och för­fattningsändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de skyldigheter att vidta åtgärder som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner, samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och mot finansiering av terrorism.

Ladda ner:

Utredaren ska även analysera behovet av lagstiftning för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet.

I den utsträckning som utredaren bedömer att det krävs för­fattningsändringar eller andra författningsåtgärder, ska för­slag till sådana lämnas.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering

    En särskild utredare ska analysera behovet av åtgärder och för­fattningsändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de skyldigheter att vidta åtgärder som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner, samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och mot finansiering av terrorism.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition